Available documents

Event Title Author(s)
10. Dresdner Sensor-Symposium 2011 Integrierter optischer Biosensor für industrielle Anwendungsfelder J. Kothe, K. Zarschler, A. Groß, A. Schröter, K. Ostermann, G. Rödel, G. Gerlach - Dresden
10. Dresdner Sensor-Symposium 2011 Breitband-Biosensor AquaBioTox zur onlinefähigen Trinkwasserüberwachung T. Bernard, T. Müller, A. Jacubasch, T. Schuchert - Karlsruhe, A. Burger-Kentischer, T. Maucher, G. Geiger, I. Trick - Stuttgart, F. Sedehizade - Berlin